Xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước

Xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm kết hợp với bơm hút chân không và gia tải

Xử lý nền đất yếu bằng cọc đầm nén cát